Конкурс "София" Статут

Организационият  комитет

на

Международния конкурс по композиция  „София 2016”, като има предвид:

  1. сложността на задачата на участващите в конкурса композитори:
  2. желанието на някои от тях за удължаване срока за изпращане на произведенията
  3. решението на Столичният общински съвет

Удължава срока за изпращане съгласно Статута до 31 март 2017г.

Всички други условия  на Статута  се запазват.

С Т А Т У Т на
Международен конкурс по композиция “София 2016”
/произведения за соло тромпет,  /корнет или флюгелхорн/ и  струнен оркестър/

Международният конкурс по композиция “София” се организира ежегодно от  Столична община,ОКИ Дом на културата Красно село”, с участието на камерен ансамбъл  „Софийски солисти”


Условия за участие:
1. В конкурса имат право да участват кандидати от всички страни, родени след 1974г.
2. Произведенията трябва да са за 14 струнни (4-4-3-2-1) и  соло тромпет / или  флюгелхорн, или тромпет/ по избор на автора.
3. Всеки кандидат може да представи едно произведение или цикъл, с времетраене не по-малко от 10   минути и не повече от 15 минути. Партитурите да са изписани на компютърна програма или на четлив ръкопис.
4. Произведението не трябва да е публично изпълнявано, издавано или записвано студийно.
5. Кандидатите изпращат в срок до 15.06.2016г. (по пощенско клеймо)  следните материали в общ пакет:
    а/ запечатан плик с партитурата на конкурсното произведение в два екземпляра.
    б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, e-mail и кратка творческа биография.
    в/ запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно.
6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяка партитура в десния горен ъгъл вместо името на автора се изписва произволно избрано пет цифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата
Върху пликовете и партитурите на творбите не трябва да има никакви обозначения нарушаващи анонимността /освен пет цифреното число, избрано от автора/. Всякакви други обозначения водещи до нарушаване на анонимността водят до техническо декласиране на кандидатстващите.
7. Материалите се изпращат на адрес:
бул. “ Цар Борис ІІІ “ № 41; 1612 София, България; ОКИ “Красно село”; fax. +3592 9516273
За конкурса “София 2016”
www.oki-krasnoselo.com
www. Sofiasoloists.com


Необходими документи
Творческа биография и снимка;
Молба за участие;
Декларация по образец.


8. С участието си в конкурса авторът декларира, че е съгласен с условията на настоящия Статут.
9. Изпратени за участие произведения не се връщат.

Жури:
1. Представените творби се оценяват от международно жури, в което са включени изявени композитори, диригенти  и музиканти.
2. Журито, в състав от председател и четири члена, се назначава с заповед на Кмета на СО.
3. Оценяването на творбите ще се проведе до 30. 07.2016г.
4. Журито има право да не присъди или раздели някои от обявените награди.
5. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Присъждат се следните награди:
На конкурса ще бъдат присъдени следните награди:
І-ва награда     -     3 000 лв.  /1500 euro/
ІІ-ра награда     -     2 000 лв.  /1000 euro/
ІІІ-та награда     -     1 000 лв.  /500 euro/
Награда, присъдена от камерен ансамбъл “Софийски солисти”                                         1 000 лв.  / 500 euro/
1. Наградите ще бъдат официално обявени и връчени не по – късно от октомври 2016г,  като награждаването ще стане на концерт в София с изпълнение от камерният ансамбъл “Софийски солисти” на наградените произведения.
2. Организаторите на конкурса договарят заснемането и излъчването на концерта или части от него по електронен път.
Организаторите на конкурса си запазват правото да се фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на авторите и изпълнителите.
3. Организаторите на конкурса поемат разходите за пребиваването на победителите в София за три дни.
4. Организаторите на конкурса не поемат разходите за пътни до София и обратно.
Организаторите на конкурса си запазват правото на промени в регламента, като се задължават своевременно /не по – късно от 30 дни/ да уведомят участниците и да поискат тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно новите условия , с решение  на Столичен общински съвет.
Международен конкурс по композиция  “София 2015”
бул.“ Цар Борис ІІІ“№41, ОКИ“Красно село”-1612 София, www.oki-krasnoselo.com; fax. +3592 9516273


Декларация

    Аз, долуподписаният ......................................................................
Роден на ...........................живущ..............................................................
                                /държава/ град/ адрес
Декларирам, че приемам  условията на конкурса и декларирам че произведението ми ................................... не е изпълнявано, не е записвано студийно, не е издавано на хартиен носите или тиражирано на електронни или други носители.Декларатор..............................................
                                    /подпис/